Dla pracowników robotniczych

Szkolenie okresowe bhp online dla pracowników na stanowiskach robotniczych

1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zwiżzanych z wykonywaną pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu — na podstawie szczegółowego programu
opracowanego przez organizatora szkolenia.
Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film,
omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

4. Ramowy program szkolenia:

Lp Temat Szkoleń Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykładów) Liczba godzin zajęć teoretycznych (ćwiczeń)
1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą 1
2 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników — z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy 3
3 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
4 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka 2

Data ważności: 1 do 3 lat

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat oraz opłata za jego dostarczenie,
  • Dostęp do części egzaminacyjnej,
  • Wsparcie i doradztwo szkoleniowca w zakresie BHP