Dla pracowników robotniczych wstępne

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP ONLINE DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujżcymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

3. Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu — przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy — na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4. Ramowy program szkolenia:

Lp Temat Szkoleń Liczba Godzin
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6*
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe Środki zapobiegawcze 0,5*
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrz zakładowym 0,4*
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8 Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9 Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego 0,5*
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
11 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 1*

**) Program szkolenia osób podejmujàcych po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiàzków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
*) W godzinach lekcyjnych trwajàcych 45 minut.