Ocena ryzyka zawodowego Dyrektor ds Personalnych

Ocena ryzyka zawodowego dla Dyrektora ds Personalnych

Kto to jest dyrektor ds personalnych?

Dyrektor do spraw personalnych planuje, kontroluje i nadzoruje prace związane z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; tworzy i realizuje politykę personalną w firmie; nadzoruje przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce; odpowiada za przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac; odpowiada za planowanie i nadzorowanie procesów rekrutacji kadry i szkoleń dla personelu. 

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • Ryzyko zawodowe dyrektora ds personalnych jest typowe dla pracy biurowej jak np. problemy spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze (bóle pleców, rąk i ramion, zmęczenie wzroku itp.), problemy związane ze słabą wentylacją pomieszczeń biurowych.
 • Dyrektor ds personalnych kadr może stykać się z problemami związanymi ze złymi stosunkami międzyludzkimi. Może być narażony na oskarżenia, ataki fizyczne i słowne.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Drabiny, nieprawidłowo używane krzesła do sięgania z półek - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości.
 • Śliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku
 • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia
 
 • Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego
 • Uszkodzone elektryczne urządzenia biurowe, palenie tytoniu - możliwość poparzeń i urazów w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru)
 
Czynniki fizyczne

 • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych - możliwość uszkodzenia słuchu
Czynniki chemiczne
i pyły

 • Substancje chemiczne charakterystyczne dla środowisk pracy w pomieszczeniach biurowych - możliwość zatrucia
Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze - możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi w wyniku kontaktu z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • " Przepracowanie, częste podróże, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który kierownik jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi - możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych [patrz: uwaga 2]
 • " Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku [patrz: uwaga 1]
Działania profilaktyczne

 

Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach.
Należy zainstalować dźwiękoszczelny sufit i ściany oraz obudowy dla sprzętu będącego źródłem hałasu.
Należy robić regularne przerwy podczas dnia pracy i wykorzystywać je na odpoczynek i ćwiczenia.
Należy skorzystać z poradnictwa psychologicznego lub zawodowego w przypadku stresu związanego z pracą lub wyczerpaniem ("wypaleniem zawodowym").
Należy zainstalować skuteczną wentylację wywiewną i klimatyzację w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza i stresowi cieplnemu.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy

dyrektor biura ds. pracowniczych, dyrektor działu kadr, dyrektor działu ds. zasobów ludzkich, dyrektor działu służby pracowniczej, Menedżer personalny, human resources manager

Definicja i/lub opis zawodu

Dyrektor ds personalnych planuje i realizuje politykę dotyczącą wszystkich obszarów działalności personelu. Zatrudnia, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracowników w porozumieniu z kierownikami poszczególnych służb i zespołów pracowniczych, do których mają być zatrudnieni. Planuje i prowadzi kształtowanie pozytywnego nastawienia nowych pracowników do celów przedsiębiorstwa. Prowadzi dokumentację ubezpieczeń, plan emerytur oraz spraw personalnych, takich jak zatrudnienie, awanse, transfery, rozwiązanie stosunku pracy. Przygotowuje raporty dla instytucji ubezpieczeniowych. Prowadzi badania wynagrodzeń na rynku pracy w celu określenia konkurencyjnych stawek. Opracowuje budżet działań dotyczących personelu. Spotyka się z przedstawicielami pracowników z ramienia związków zawodowych i przełożonymi w celu wyjaśnienia skarg. Sporządza dokumenty związane ze zwolnieniem pracowników i przeprowadza z nimi rozmowy w celu określenia przyczyn zwolnienia. Przygotowuje raporty i zaleca procedury w celu zmniejszenia absencji i fluktuacji kadr. Reprezentuje przedsiębiorstwo w rozprawach i dochodzeniach w sprawach dotyczących personelu. Zawiera kontrakty z dostawcami zewnętrznymi w celu zapewnienia pracownikom możliwości korzystania z usług, takich jak stołówka, transport, dojazd do pracy. Może prowadzić rejestr charakterystyk pracowników do celów sprawozdawczości. Może negocjować układy zbiorowe z dyrektorem instytucji i związkami zawodowymi oraz reprezentować instytucję wobec organów samorządowych, nadzoru państwowego.
Zawody pokrewneSpecjalista ds. Rekrutacji, Specjalista ds. Kadr i Płac, Trener,zastępca dyrektora naczelnego ds. marketingu i dystrybucji kierownik małego i średniego zakładu pracy,

specjalista ds. rekrutacji pracowników

Wykonywane czynnościAnalizowanie informacji, awansowanie, czytanie, dostarczanie danych, kierowanie zespołem, kontrolowanie, nadzorowanie, negocjowanie, ocenianie, określanie, opracowywanie (wytycznych, instrukcji), organizowanie spotkań, pisanie, planowanie, podejmowanie decyzji, porównywanie, projektowanie, prowadzenie (rejestrów), przeprowadzanie rozmów, wywiadów z kandydatami, przygotowywanie sprawozdań, reprezentowanie firmy, sprawdzanie, ubezpieczanie, ustalanie, zarządzanie, zatrudnianie i zwalnianie z pracy, zawieranie (umów), zawieranie kontraktów.
Podstawowy stosowany sprzętNarzędzia i pomoce edukacyjne, sprzęt i akcesoria biurowe, komputer i związany z nim sprzęt i akcesoria.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechniePrzemysł, handel, usługi i inne.
Uwagi

 1. Dyrektorzy ds personalnych spędzają dużą część czasu pracy w biurze i w związku z tym, narażeni są, choć nie w tak dużym stopniu, na wiele zagrożeń występujących w zawodzie sekretarki. 
 2. Problemy relacji międzyludzkich z personelem wiążą się z ryzykiem oskarżania przez niezadowolonych pracowników o nieuczciwe podejście, faworyzowanie, molestowanie seksualne itd. oraz ryzykiem fizycznego i werbalnego ataku.
Piśmiennictwo

 1. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537)
 2. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 4. Rozporządzenie MPiP S z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 5. Rozporządzenie MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148, poz. 973).
 6. Rozporządzenie RM z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z póź.zm)
 7. "Komputerowe stanowisko pracy - aspekty zdrowotne i ergonomiczne". Warszawa. CIOP 1999.
 8. Informator - "Środki ochrony indywidualnej". INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.
 9. Źródło https://m.ciop.pl.