Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe pracowników

Na podstawie  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu  zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:
 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (instrukcją bezpieczeństwa pożarowego),
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Kto może pełnić czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Czynności z zakresu ochrony PPOŻ mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w art. 4 ust. 2a i 2b cytowanej ustawy. Uwaga dotyczy również realizacji obowiązku zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkoleń przeciwpożarowych).

Rodzaje Szkoleń  Przeciwpożarowych

 1. Szkolenie wstępne – obejmuje pracowników nowo przyjmowanych i polega na zapoznawaniu ich  z     „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującą w obiektach szkoły.
 2. Szkolenie podstawowe – polega na zapoznaniu pracowników z:
  • zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy,
  • zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru,
  • zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych,
  • zasadami ewakuacji osób, za które odpowiedzialni są poszczególni pracownicy szkoły.
 3. Szkolenie specjalistyczne – dotyczy pracowników:
  • nadzorujących zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo,
  • prowadzących pracownie, laboratoria, w których używa się materiały niebezpieczne pożarowo.
Szkolenie wstępne i specjalistyczne jest jednorazowe. Szkolenie podstawowe powinno być organizowane nie rzadziej niż co 6 lat.
 
Szkolenia przeprowadzamy w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) – na podstawie szczegółowego programu szkolenia oraz multimedialnej prezentacji.