Ocena Ryzyka Zawodowego Dyrektor ds Administracyjnych

Ocena ryzyka zawodowego dla Dyrektora ds Administracyjnych

Kto to jest dyrektor ds Administracyjnych?

Jest to pracownik szczebla kierowniczego, która odpowiada za należyte funkcjonowanie administracji w firmie, Do obowiązków Dyrektora ds administracyjnych należy przede wszystkim:
--> sporządza i nadzoruje przestrzeganie  odpowiednich procedur obowiązujących w firmie,
--> nadzoruje zaopatrzenie biura oraz zatwierdza wydatki na niezbędne materiały biurowe, urządzenia i wyposażenie firmy,
--> dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy,
--> nadzoruje wszystkie szkolenia pracowników, np. BHP,
--> prowadzi nadzór nad sprawami gospodarczymi w firmie, inwestycjami, transportem oraz koordynuje pracą podległych działów (np. dział: sekretariat, biblioteka, kadr, księgowość, itd),
--> przeprowadza postępowania na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych na remonty, zakup sprzetu itp,
--> organizowanie pracy firm współpracujących (np. firm remontowo-budowlanych, serwisowych itp.).

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • Ryzyko zawodowe dyrektora ds administracyjnych jest typowe dla pracy biurowej jak np. problemy spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze (bóle pleców, rąk i ramion, zmęczenie wzroku itp.), problemy związane ze słabą wentylacją pomieszczeń biurowych.
 • Dyrektor ds administracyjnych może stykać się z problemami związanymi ze złymi stosunkami międzyludzkimi. Może być narażony na oskarżenia, ataki fizyczne i słowne.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Drabiny, nieprawidłowo używane krzesła do sięgania z półek - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości.
 • Śliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku
 • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia
 
 • Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego
 • Uszkodzone elektryczne urządzenia biurowe, palenie tytoniu - możliwość poparzeń i urazów w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru)
 
Czynniki fizyczne

 • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych - możliwość uszkodzenia słuchu
Czynniki chemiczne
i pyły

 • Substancje chemiczne charakterystyczne dla środowisk pracy w pomieszczeniach biurowych - możliwość zatrucia
Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze - możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi w wyniku kontaktu z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • " Przepracowanie, częste podróże, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który kierownik jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi - możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych [patrz: uwaga 2]
 • " Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku [patrz: uwaga 1]
Działania profilaktyczne

 

Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach.
Należy zainstalować dźwiękoszczelny sufit i ściany oraz obudowy dla sprzętu będącego źródłem hałasu.
Należy robić regularne przerwy podczas dnia pracy i wykorzystywać je na odpoczynek i ćwiczenia.
Należy skorzystać z poradnictwa psychologicznego lub zawodowego w przypadku stresu związanego z pracą lub wyczerpaniem ("wypaleniem zawodowym").
Należy zainstalować skuteczną wentylację wywiewną i klimatyzację w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza i stresowi cieplnemu.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Informacje szczegółowe

 

SynonimyAdmnistration Manager, Dyrektor Administracyjny
Definicja i/lub opis zawodu

Dyrektor ds. Administracyjnych jest stanowiskiem należącym do działu administracji w firmie, który to dział realizuje zadania organizacyjne, nie będące bezpośrednio kierunkiem działalności firmy. Sprawia to, iż stanowisko to jest niezależne od rodzaju prowadzonej działalności oraz branży, w której jest ona wykonywana. Powszechnie występuje w dużych i średnich firmach, o rozbudowanej strukturze.  Ze względów organizacyjnych może być połączone ze stanowiskami Dyrektora Operacyjnego, Finansowego lub nawet Prezesa Zarządu.
Zawody pokrewneSpecjalista ds. Administracji, Specjalista technicznych,Asystentka Zarządu, Office Manager, Pracownik biurowy
Wykonywane czynności
 • optymalizacja procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy,
 • zarządzanie i nadzorowanie pracy podległego personelu z działu administracji,
 • organizowanie sprawnej pracy biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w firmie,
 • nadzorowanie wszystkich szkoleń pracowników, w tym szkolenia z zakresu BHP,
 • tworzenie, wydawanie i rozprowadzanie firmowych ustaw i instrukcji,
 • przegląd programów zasiłkowych, planów wynagrodzeń, zatwierdzanie ich i wdrażanie,
 • znajdowanie, pozyskanie i utrzymanie w odpowiednim stanie obiektów biurowych firmy,
 • koordynowanie pracy podległych działów,
 • nadzorowanie zaopatrzenia biura oraz zatwierdzanie wydatków na niezbędne materiały biurowe, urządzenia i wyposażenie firmy,
 • wpływanie na budowanie właściwego obrazu firmy w oczach klientów
Podstawowy stosowany sprzętNarzędzia i pomoce edukacyjne, sprzęt i akcesoria biurowe, komputer i związany z nim sprzęt i akcesoria.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechniePrzemysł, handel, usługi i inne.
Uwagi

 1. Dyrektorzy ds Administracyjnych spędzają dużą część czasu pracy w biurze i w związku z tym, narażeni są, choć nie w tak dużym stopniu, na wiele zagrożeń występujących w zawodzie sekretarki. 
 2. Problemy relacji międzyludzkich z personelem wiążą się z ryzykiem oskarżania przez niezadowolonych pracowników o nieuczciwe podejście, faworyzowanie, molestowanie seksualne itd. oraz ryzykiem fizycznego i werbalnego ataku.
Piśmiennictwo

 1. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537)
 2. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 4. Rozporządzenie MPiP S z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 5. Rozporządzenie MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148, poz. 973).
 6. Rozporządzenie RM z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z póź.zm)
 7. "Komputerowe stanowisko pracy - aspekty zdrowotne i ergonomiczne". Warszawa. CIOP 1999.
 8. Informator - "Środki ochrony indywidualnej". INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.