Dla służb BHP

Szkolenie BHP online dla służb BHP

1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

2. Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby


3. Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie realizowane będzie w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).

4. Ramowy program szkolenia

Lp Temat Szkoleń Liczba Godzin
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): a)przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów — profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, — szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, — organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów. 5
2 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 2
3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami: a) zagrożenia wypadkowe, b) hałas i drgania mechaniczne, c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, d) czynniki biologiczne, e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, f) pola elektromagnetyczne, g) energia elektryczna i elektryczność statyczna, h) mikroklimat środowiska pracy, i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe, k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów 5
4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 4
5 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: - urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, - urządzenia zabezpieczające, - środki ochrony indywidualne 2
6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) 4 (w tym 2 ćwiczeń)
7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka 2
8 Nowoczesne metody pracy służby bhp. 2
9 Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3 (w tym 2 ćwiczeń)
10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 1
11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 2
12 Test egzaminacyjny 1

*) W godzinach lekcyjnych trwajàcych 45 minut

Data ważności: 5 lat

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat oraz opłata za jego dostarczenie,
  • Dostęp do części egzaminacyjnej,
  • Wsparcie i doradztwo szkoleniowca w zakresie BHP