Świadectwa Energetyczne

mieszkanie, lokal mieszkalny użytkowy

mieszkanie, lokal mieszkalny użytkowy

Budynek jednorodzinny, wielorodzinny

Budynek jednorodzinny, wielorodzinny

Wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego

Wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego

Czym są świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwa energetyczne jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Od 1 stycznia 2009 świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;przemysłowych i gospodarczych o   zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh / (m² * rok)
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²

Kto może sporządzić świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
  • studia magisterskie albo
  • studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;
 3. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Jakie są korzyści wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji budynków?

System oceny charakterystyki energetycznej budynków powinien motywować projektantów, deweloperów oraz zarządców nieruchomości do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków. Że tak może być, świadczą m.in. prace Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska. Prowadzona przez nią pilotażowo certyfikacja mieszkań i domów wprowadziła nowe mechanizmy do procesu inwestycyjnego. Stała się częścią strategii marketingowej deweloperów działających w rejonie Wrocławia i nie jest przez nich traktowana jako przymus prawny. Współpraca specjalistów reprezentujących wspomnianą agencję z deweloperami przyniosła znaczną poprawę standardów energetycznych projektowanych domów. Ograniczenie zużycia energii w nowych budynkach, a więc i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zapotrzebowaniem na energię, zwłaszcza na ciepło, sięgało w objętych pracami obiektach od 20 do nawet 60 procent. Dotyczyło to obiektów nowych, oddawanych do użytku.