Ocena Ryzyka Zawodowego Dyrektor ds Badawczo-Rozwojowych

Ocena ryzyka zawodowego dla Dyrektora ds Badawczo-Rozwojowych

Kto to jest dyrektor ds badawczo-rozwojowych?

Głównym celem stanowiska jest opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad realizacją strategii badawczo - rozwojowej przedsiębiorstwa.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • Ryzyko zawodowe dyrektora ds badań i rozwoju jest typowe dla pracy biurowej jak np. problemy spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze (bóle pleców, rąk i ramion, zmęczenie wzroku itp.), problemy związane ze słabą wentylacją pomieszczeń biurowych.
 • Dyrektor ds badań i rozwoju może stykać się z problemami związanymi ze złymi stosunkami międzyludzkimi. Może być narażony na oskarżenia, ataki fizyczne i słowne.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Drabiny, nieprawidłowo używane krzesła do sięgania z półek - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości.
 • Śliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku
 • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia
 
 • Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego
 • Uszkodzone elektryczne urządzenia biurowe, palenie tytoniu - możliwość poparzeń i urazów w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru)
 
Czynniki fizyczne

 • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych - możliwość uszkodzenia słuchu
Czynniki chemiczne
i pyły

 • Substancje chemiczne charakterystyczne dla środowisk pracy w pomieszczeniach biurowych - możliwość zatrucia
Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze - możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi w wyniku kontaktu z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • " Przepracowanie, częste podróże, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który kierownik jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi - możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych [patrz: uwaga 2]
 • " Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku [patrz: uwaga 1]
Działania profilaktyczne

 

Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach.
Należy zainstalować dźwiękoszczelny sufit i ściany oraz obudowy dla sprzętu będącego źródłem hałasu.
Należy robić regularne przerwy podczas dnia pracy i wykorzystywać je na odpoczynek i ćwiczenia.
Należy skorzystać z poradnictwa psychologicznego lub zawodowego w przypadku stresu związanego z pracą lub wyczerpaniem ("wypaleniem zawodowym").
Należy zainstalować skuteczną wentylację wywiewną i klimatyzację w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza i stresowi cieplnemu.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Informacje szczegółowe

 

SynonimyManager, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Development Manager
Definicja i/lub opis zawodu

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju to osoba odpowiedzialna za opracowywanie, wdrażanie oraz nadzór nad strategią badawczo – rozwojową firmy. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: współudział w stworzeniu strategii produkcyjnej oraz nadzór nad jej realizacją, monitorowanie rynku produktów, inspirowanie zespołu podległych pracowników i kierowanie nimi, a także ścisła współpraca z działem sprzedaży oraz działem technologii, współpraca z zewnętrznymi jednostkami badawczymi.
Zawody pokrewneSpecjalista ds. Badań i Rozwoju, Laborant
Wykonywane czynności
 • koordynowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz tworzenie planów prac
 • koordynowanie działań związanych z pozyskaniem źródeł finansowania projektów i inwestycji
 • organizowanie współpracy z zewnętrznymi jednostkami: podwykonawcami, instytucjami badawczymi
 • zarządzanie standardami jakości i wsparcie procesów produkcyjnych
 • organizowanie działań zmierzających do uzyskania certyfikatów jakościowych
 • poszukiwanie i testowanie nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych
 • koordynowanie prac laboratorium
 • inicjowanie oraz organizacja i zarządzanie procesem prac badawczo–rozwojowych ukierunkowanych na realizację założeń strategii firmy
 • śledzenie trendów rozwoju technicznego, analiza szans i zagrożeń dla rozwoju firmy
 • tworzenie i rozwój bazy wiedzy oraz standardów technicznych firmy, zapewnienie transferu wiedzy technicznej wewnątrz organizacji
 • planowanie, opracowywanie, rozwój i utrzymanie systemu wskaźników, raportów oraz narzędzi i metod zarządzania ryzykiem
 • zarządzanie biurem oraz zespołem podległych pracowników
Podstawowy stosowany sprzętNarzędzia i pomoce edukacyjne, sprzęt i akcesoria biurowe, komputer i związany z nim sprzęt i akcesoria.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechniePrzemysł, handel, usługi i inne.
Uwagi

 1. Dyrektorzy ds badawczo-rozwojowych spędzają dużą część czasu pracy w biurze i w związku z tym, narażeni są, choć nie w tak dużym stopniu, na wiele zagrożeń występujących w zawodzie sekretarki. 
 2. Problemy relacji międzyludzkich z personelem wiążą się z ryzykiem oskarżania przez niezadowolonych pracowników o nieuczciwe podejście, faworyzowanie, molestowanie seksualne itd. oraz ryzykiem fizycznego i werbalnego ataku.
Piśmiennictwo

 1. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537)
 2. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 4. Rozporządzenie MPiP S z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 5. Rozporządzenie MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148, poz. 973).
 6. Rozporządzenie RM z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z póź.zm)
 7. "Komputerowe stanowisko pracy - aspekty zdrowotne i ergonomiczne". Warszawa. CIOP 1999.
 8. Informator - "Środki ochrony indywidualnej". INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.