Ocena Ryzyka Zawodowego Dyrektor Logistyki

Ocena Ryzyka Zawodowego Dyrektor Logistyki

Kto to jest dyrektor logistyki?

Sprawuje nadzór na działalnością logistyczną firmy; planuje zaopatrzenie firmy w materiały przy optymalizacji procesów i systemów logistycznych, pozyskuje i utrzymuje dobre relacje z partnerami strategicznymi.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?.

 • Ryzyko zawodowe dyrektora logistyki jest typowe dla pracy biurowej jak np. problemy spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze (bóle pleców, rąk i ramion, zmęczenie wzroku itp.), problemy związane ze słabą wentylacją pomieszczeń biurowych.
 • Dyrektor logistyki może stykać się z problemami związanymi ze złymi stosunkami międzyludzkimi. Może być narażony na oskarżenia, ataki fizyczne i słowne.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Drabiny, nieprawidłowo używane krzesła do sięgania z półek - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości.
 • Śliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku
 • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia
 
 • Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego
 • Uszkodzone elektryczne urządzenia biurowe, palenie tytoniu - możliwość poparzeń i urazów w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru)
 
Czynniki fizyczne

 • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych - możliwość uszkodzenia słuchu
Czynniki chemiczne
i pyły

 • Substancje chemiczne charakterystyczne dla środowisk pracy w pomieszczeniach biurowych - możliwość zatrucia
Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze - możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi w wyniku kontaktu z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • " Przepracowanie, częste podróże, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który kierownik jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi - możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych [patrz: uwaga 2]
 • " Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku [patrz: uwaga 1]
Działania profilaktyczne

 

Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach.
Należy zainstalować dźwiękoszczelny sufit i ściany oraz obudowy dla sprzętu będącego źródłem hałasu.
Należy robić regularne przerwy podczas dnia pracy i wykorzystywać je na odpoczynek i ćwiczenia.
Należy skorzystać z poradnictwa psychologicznego lub zawodowego w przypadku stresu związanego z pracą lub wyczerpaniem ("wypaleniem zawodowym").
Należy zainstalować skuteczną wentylację wywiewną i klimatyzację w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza i stresowi cieplnemu.
Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.
Informacje szczegółowe

 

Synonimymenedżer ds. logistyki, Logistics Manager

Definicja i/lub opis zawodu

Osoba na stanowisku kierownika ds. logistyki odpowiedzialna jest za kierowanie pionami logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub handlowych, może być to też osoba na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za działalność logistyczną (np. firmy logistyczne, przewozowe, spedycyjne).

Zawody pokrewne

 kierownik ds. logistyki, kierownik ds. logistyki i transportu, Kierownik Magazynu, Spedytor, Specjalista ds. Transportu, Specjalista ds. Transportu, Specjalista ds. Planowania Sprzedaży, Koordynator ds. Logistyki  

Wykonywane czynności
 • projektowanie, wdrażanie i zarządzanie operacjami logistycznymi w kraju i zagranicą;
 • wdrażanie polityki personalnej przedsiębiorstwa w dziale logistyki, w tym motywowanie, rozliczanie podległych pracowników, szkolenie i nadzorowanie ich rozwoju w zakresie umiejętności związanych z logistyką;
 • prowadzenie negocjacji i koordynowanie kontaktów firmy z klientami, partnerami i dostawcami;
 • poszukiwanie nowych dostawców, negocjowanie cen oraz warunków dostaw materiałów i usług;
 • utrzymywanie z dostawcami i innymi kontrahentami długofalowej współpracy;
 • sporządzanie planów i harmonizowanie terminów dostaw towarów;
 • kontrolowanie kosztów dostaw towarów, magazynowania itp.;
 • współpracowanie z innymi działami firmy przy opracowaniu systemów logistycznych;
 • zarządzanie i usprawnianie procesów związanych z logistyką i magazynowaniem towarów;
 • zarządzanie zapasami i utrzymywanie ich na optymalnym poziomie;
 • przygotowywanie odpowiednich raportów, zestawień oraz prezentacji jakościowych na potrzeby zarządu i działu finansowego firmy;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Podstawowy stosowany sprzętNarzędzia i pomoce edukacyjne, sprzęt i akcesoria biurowe, komputer i związany z nim sprzęt i akcesoria, samochód służbowy.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechniePrzemysł, handel, usługi i inne.
Uwagi

 1. Dyrektor logistyki pracuje głównie we własnym biurze i innych pomieszczeniach, w których odbywa spotkania z przedstawicielami instytucji rządowych, samorządów terytorialnych oraz kontrahentów. Dużo czasu spędza równie w samochodach i samolotach, ponieważ często podróżuje w sprawach służbowych zarówno po kraju jak i poza jego granicami.

 2. Praca na tym stanowisku polega przede wszystkim na intensywnych kontaktach z innymi ludźmi. Dyrektor generalny reprezentuje swą firmę na zewnątrz, w kontaktach z innymi instytucjami i przedsiębiorstwami, agendami rządowymi i władzami lokalnymi. Komunikuje się z nimi bezpośrednio na spotkaniach, podczas prowadzenia rozmów i negocjacji, i pośrednio, prowadząc np. oficjalną e-korespondencję . Ważnym elementem jego pracy jest umiejętne i skuteczne negocjowanie.

 3. W pracy dyrektor spędza przeciętnie od 9 do 12 godzin dziennie, jeśli istnieje taka potrzeba równie w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Czas pracy ustala samodzielnie.
  Jego codzienne czynności nie są zrutynizowane, ma także dużo swobody w wyborze metod i doborze środków zarządzania przedsiębiorstwem. Tylko bardzo ważne decyzje musi skonsultować z rad ą nadzorczą firmy, jej właścicielem lub innym organem założycielskim. Ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie całego zarządzanego przez siebie przedsiębiorstwa lub instytucji. Praca na tym stanowisku wymaga częstych podróży służbowych, tak e wyjazdów zagranicznych. Obowiązkowym strojem dyrektora generalnego jest garnitur.

Piśmiennictwo

 1. ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr.82, poz. 537)
 2. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póź.zm);
 3. Rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz.332 z póź.zm);
 4. Rozporządzenie MPiP S z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn.zm.)
 5. Rozporządzenie MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148, poz. 973).
 6. Rozporządzenie RM z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z póź.zm)
 7. "Komputerowe stanowisko pracy - aspekty zdrowotne i ergonomiczne". Warszawa. CIOP 1999.
 8. Informator - "Środki ochrony indywidualnej". INFOCHRON. Warszawa. CIOP 2000.
 9. https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
 10. https://www.resulto.pl
 11. https://m.ciop.pl
 12. Przewodnik po zawodach Departament Rynku Pracy MGPiPS Warszawa 2003.