Szkolenie Wstępne

Szkolenie Wstępne (instruktaż ogólny, instruktaż )

1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiàzujàcymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

3. Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie powinno byç zorganizowane w formie instruktażu — przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy — na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4. Ramowy program szkolenia

Lp Temat Szkoleń Liczba Godzin
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe Środki zapobiegawcze 0,5
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrz zakładowym 0,4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8 Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9 Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego 0,5
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy 1

**) Program szkolenia osób podejmujàcych po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiàzków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
*) W godzinach lekcyjnych trwajàcych 45 minut.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:
a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujścych na danym stanowisku pracy i w jego bezpo- średnim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

2. Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciàżliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

3. Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie powinno byç prowadzone w formie instruktażu na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:
a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
b) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika, c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
d) samodzielnś pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
e) sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika. Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny byś dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

4. Ramowy program szkolenia:

Lp Temat Szkoleń Liczba Godzin
1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: — elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), — elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), — przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, Dziennik Ustaw Nr 180 — 12547 — Poz. 1860 1 2 3 b) omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego Zadania 2
2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne 0,5
3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 0,5
4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4
5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1

*) W godzinach lekcyjnych trwajàcych 45 minut

Data ważności: 6 miesięcy

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat oraz opłata za jego dostarczenie,
  • Dostęp do części egzaminacyjnej,
  • Wsparcie i doradztwo szkoleniowca w zakresie BHP

Szkolenie wstępne musi być przeprowadzone w formie stacjonarnej, skontaktuj się z Nami